o firmie

Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2023 r. oraz informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ORLEN Energia w roku 2023.

Żródła energii Udział %
Odnawialne źródła energii w tym: 19,5
biomasa 1,53
geotermia 0,00
energetyka wiatrowa 9,14
biogaz 0,62
energetyka słoneczna 4,54
duża energetyka wodna 2,88
mała energetyka wodna 0,31
Węgiel kamienny 36,95
Węgiel brunatny 8,33
Gaz ziemny Inne 34,04
Energia jądrowa 0,00
 Inne 1,18
Razem 100,00

Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej.

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ORLEN Energia Sp. z o.o. w 2023 roku.

 

 

Rodzaj paliwa

 

CO2

[Mg/MWh]          

 

 

SO2

[Mg/MWh]

 

NOx

[Mg/MWh]

 

Pyły  

[Mg/MWh]

 

Odpady radioaktywne  
[Mg/MWh]

Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne

0,515695

0,000250

0,000348

0,000013

0,00000

Razem

0,515695

0,000250

0,000348

0,000013

0,00000

Przedstawione dane są realizacją obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami), a ich zakres, określa załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.