Zastrzeżenia prawne

Właścicielem i operatorem niniejszej witryny internetowej jest ORLEN Energia Sp. z o.o. Niniejsza witryna służy naszym klientom i współpracownikom, dostarczając ogólnych informacji, które mogą być interesujące i użyteczne w prowadzonej działalności.

Właściciel witryny dokłada należytych starań, aby zapewnić rzetelność i precyzję prezentowanych informacji, mimo to nie gwarantuje ich pełnej kompletności i aktualności. Nie może jednakże ponosić odpowiedzialności wobec użytkowników z tytułu skutków ich decyzji lub działań podjętych na podstawie informacji zawartych w witrynie, a także za wirusy komputerowe itp., mogące narazić użytkownika na szkodę.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się na używanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie informacji zawartych w witrynie tylko do prywatnego użytku.

Prezentowany znak firmowy/towarowy i logo ORLEN są własnością Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Wszelkie inne oznaczenia użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000897346, NIP 525-28-60-549, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 200.000.000,00 zł.