Kontakt

ORLEN Energia Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 00000897346
NIP: 525-28-60-549
Kapitał zakładowy: 200.000.000,00 zł
REGON: 388815632